Jawatankuasa NILAM

JK PSS NILAM.jpg

 

PERANAN DI PERINGKAT SEKOLAH

Setiap warga pendidik dan komuniti sekolah memainkan peranan penting dalam pelaksanaan program NILAM. Setiap individu mempunyai peranan tertentu. Peranan yang dimainkan adalah sepeti berikut:

a.Penasihat – Pengetua

Pengetua    sebagai    pentadbir    sekolah    bertanggungjawab memastikan kejayaan pelaksanaan dan keberkesanan program ini.

b. Pengerusi – Penolong Kanan Pentadbiran

 Mempengerusikan setiap mesyuarat Jawatankuasa Program NILAM.

 • Memahami dasar dan matlamat
 • Memberi taklimat kepada guru dan ibu
 • Memastikan pelaksanaan   Program    NILAM    berjalan    lancar melalui:
  • Penyeliaan
  • Perjumpaan dengan guru
  • Temu bual murid dan ibu bapa secara informal
  • Menentukan keberkesanan   jadual   pelaksanaan   Program NILAM.
  • Mengambil tindakan susulan bagi mengatasi kelemahan program.
  • Mengenal pasti guru untuk menghadiri kursus dan seminar yang berkaitan dengan bacaan dan
  • Menyemak dan mengesah rekod bacaan
  • Meluluskan peruntukan kewangan dan yang berkaitan
  • Mengesahkan laporan yang berkaitan Program NILAM

c.             Timbalan Pengerusi – PK HEM

 •  Menjalankan tugas Pengerusi semasa ketiadaan
 • Membantu Pengerusi   merancang,    melaksana,   menyelaras, memantau dan menilai Program
 • Membantu Pengerusi untuk menjayakan Program NILAM. Membantu Pengerusi mengenal pasti kelemahan Program NILAM dan mengambil
 • Menyelia aktiviti-aktiviti yang menyokong Program
 • Memastikan Program       NILAM       dilaksanakan      mengikut perancangan.
 • Menyediakan pengurusan kewangan Program
 • Menyemak dan mengesah rekod bacaan

d.             Penyelaras Program – Guru Perpustakaan dan Media

 •  Memberi taklimat tentang pelaksanaan Program NILAM pada setiap awal
 • Menentukan program dan menyediakan kertas kerja aktiviti yang hendak
 • Merancang anggaran perbelanjaan Program
 • Menganjurkan aktiviti Program NILAM peringkat
 • Memastikan program berjalan dengan lancar.
 • Menjadi urus   setia   untuk   pemberian   anugerah   NILAM    di peringkat
 • Mengenal pasti dan membimbing calon untuk anugerah NILAM peringkat
 • Mendapatkan pengesahan laporan dan data NILAM daripada Pengetua/Guru
 • Menghantar laporan dan data NILAM ke
 • Menyemak dan mengesah rekod bacaan

e.             Setiausaha – Guru NILAM

 •  Menyimpan rekod, minit mesyuarat dan surat
 • Menyelaras perjalanan mesyuarat dan hal-hal yang
 • Membantu Penyelaras Program menjalankan aktiviti
 • Mempamerkan data dan maklumat di sudut
 • Mengumpulkan maklumat (kertas kerja, laporan, bahan, data) dan menyerahkan kepada penyelaras
 • Menyediakan laporan berkala dan laporan tahunan bertulis untuk dikemukakan kepada Penyelaras Program dan salinan kepada
 • Menyemak dan mengesah rekod bacaan

f.               Penolong Setiausaha – Guru Data NILAM

 •  Mengumpul data rekod membaca dan aktiviti murid daripada Guru Tingkatan/Kelas setiap
 • Memasukkan data ke pengkalan
 • Menganalisis data rekod membaca dan aktiviti murid dan menyerahkannya kepada Guru NILAM
 • Menyemak dan mengesah rekod bacaan

 

g.             Ketua Bidang / Ketua Panitia 

 • Membantu pihak sekolah dalam pemilihan bahan bacaan untuk murid.
 • Merancang dan menyelaras aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang boleh menjurus ke arah pembacaan berkualiti.
 • Membuat perancangan, anggaran perbelanjaan Program NILAM bersama-sama Penyelaras
 • Memantau pelaksanaan Program NILAM.
 • Menyemak dan mengesah rekod bacaan dan aktiviti

i.               Guru Kelas / Guru Tingkatan

 •  Menyediakan sudut bacaan di kelas masing-masing.
 • Memastikan setiap murid mempunyai buku
 • Menggalakkan murid mengikuti aktiviti Program NILAM secara aktif.
 • Menyemak dan mengesah rekod bacaan dan aktiviti
 • Merekod bilangan buku yang dibaca ke dalam borang data NILAM.
 • Membantu pelaksanaan       Program        NILAM       mengikut perancangan.
 • Menyerahkan data NILAM kepada Guru Data NILAM setiap hujung
 • Mengenal pasti dan menyenaraikan murid yang layak diberi pengiktirafan.

j.               Guru Perpustakaan

 •  Membuat penggredan
 • Menyediakan bahan bacaan yang mencukupi bagi menjalankan Program NILAM.
 • Mengagihkan buku pinjaman secara berkelompok (Projek Pukal)
 • Membantu setiausaha menganjurkan sebarang aktiviti untuk menyokong Program
 • Menyemak dan mengesah rekod bacaan dan aktiviti

k.             Guru mata pelajaran

 • Menggalakkan murid mengikuti program NILAM dan melaksanakan aktiviti-aktiviti pembacaan secara merentas kurikulum
 • Menyokong dan menggalakkan murid melaksanakan aktiviti- aktivit pembelajaran berasaskan kepada bahan pembacaan murid
 • Menyemak dan mengesah rekod bacaan dan aktiviti

k.             Wakil PIBG 

 • Menjadi pengantara untuk menyampaikan maklumat program NILAM kepada ibu
 • PIBG berfungsi sebagai agen kepada penglibatan institusi- institusi lain dalam menjayakan program ini dari segi khidmat nasihat, sumbangan buku dan

l.               Ibu Bapa

 Peranan ibu bapa bukan setakat menyediakan keperluan asas untuk anak- anak, malahan mereka turut memainkan peranan penting dalam menjayakan program ini. Matlamat program lebih mudah tercapai  sekiranya mereka :

 • Menggalakkan anak-anak membaca di rumah dengan bimbingan daripada ibu
 • Menyediakan bahan bacaan di rumah (jika berkemampuan)
 • Membuat pinjaman bahan bacaan daripada sumber lain (Perpustakaan Awam, Perpustakaan Desa, Perpustakaan Bergerak dan sebagainya)
 • Memastikan anak-anak sentiasa mempunyai bahan untuk dibaca, menggunakan ilmu daripada bahan tersebut dan seterusnya membuat
 • Mengesah dan menandatangani rekod bacaan anak-anak.
 • (Sekiranya ditentukan oleh pihak sekolah)

m.           Pengawas Pusat Sumber Sekolah

 Pengawas PSS sama-sama terlibat menjayakan program NILAM ini. Mereka bukan sahaja dapat membantu guru PSS malahan merupakan agen penggerak program ini. Tugas mereka adalah seperti berikut :

 • Membantu murid untuk meminjam buku di PSS.
 • Membuat pameran buku-buku yang sesuai untuk dipinjam
 • Membantu guru PSS menyediakan pinjaman kelompok (bulk loan).
 • Membantu guru PSS menganalisis data bacaan
 • Mempamerkan graf-graf bacaan murid.

 

n.             Murid

 Program ini memerlukan penglibatan aktif murid-murid secara langsung. Mereka merupakan kumpulan sasaran yang akan menentukan kejayaan program NILAM atau sebaliknya. Peranan murid-murid adalah seperti berikut :

 • Membaca sebanyak mungkin bahan-bahan bacaan.
 • Memastikan mereka membaca bahan-bahan mengikut tahap yang telah ditetapkan.
 •  

  Menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi daripada hasil pembacaan tersebut dalam aktiviti-aktiviti pengayaan selepas pembacaan.

 •  

  Merekodkan bahan bacaan yang telah dibaca dan aktiviti yang telah dilaksanakan selepas pembacaan.

Advertisements
%d bloggers like this: